THE BLOG

19
Dec
19
Dec
19
Dec
19
Dec
19
Dec
19
Dec
19
Dec
25
Jun
25
Jun
21
Mar
21
Mar
14
Mar
14
Mar
14
Mar
14
Mar
14
Mar

Sahara Blond – Schim in het Duister

Sahara Blond – Schim in het Duister

Sahara Blond:
Joris Smit – Guitar
Joost Liesveld – Guitar / Drums
Frank Petiet – Voice & Bass

07
Sep

Sahara Blond – 1st song made by

Song title:
Brief uit Frankrijk

Sahara Blond:
Joris Smit – Guitar
Joost Liesveld – Guitar / Drums
Frank Petiet – Voice & Bass